Služby
Centrum sociálnych služieb AMOS n.o. v Rokytove pri Humennom poskytuje sociálne služby v špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a dennom stacionári.
Špecializované zariadenie
Zariadenie pre seniorov
Denný stacionár


CSS Amos, n.o. Poskytuje tieto služby:
a) odborné činnosti rozkliknúť
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– pracovná terapia,
– ošetrovateľská starostlivosť,
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)obslužné činnosti rozkliknúť
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti rozkliknúť
– záujmová činnosť
– manipulačná technika pre čiastočne imobilných alebo imobilných (polohovateľné postele, antidekubitné podložky, chodítka, sprchovacia stolička, zdvíhacie zariadenie na manipuláciu a pomoc pri celkovej hygiene imobilných príjímateľov) – manikúra, pedikúra,
– fyzioterapia, masáže,
– kultúrne podujatia v zariadení i mimo zariadenia, výlety,
– knižnica, kadernícke služby,
– prístup k aktuálnym periodikám (denná tlač),
– bohoslužby v kaplnke priamo v zariadení,
– úschova cenných vecí,
– nákupy podľa individuálnej potreby prijímateľa.
Cenník – rozkliknúť ostáva ???

Personálne úseky AMOS n.o.:
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám